มีประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป ข่าวเด่น

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ช่วงเวลาประมาณ 14:20 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลของตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลซึ่งภายหลังในการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี ทางบ้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานพันเอกอภิสิทธิ์ ไชยนุวัฒน์ ที่เป็นผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงว่ากับการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติรับทราบในการลงนามรับสนองพระราชโองการในการประกาศสำนักนายกฯรัฐมนตรีในเรื่องการกำหนดวันสำคัญของชาติไทยตามที่ได้ส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม

ให้กำหนดที่ว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีจะเป็นวันสำคัญของชาติตามสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือ จะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จภาพปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตรและเป็นวันชาติเป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยค่ะ พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้นก็ยังอยู่ในความสลดอย่างยิ่งของพสกนิกรชาวไทยค่ะ

พระมหากรุณาที่คุณได้มีการพระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาสำหรับองชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ตระหนักถึงความสำคัญในวันที่ห้าธันวาคมที่เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมนาถบพิตร ซึ่งพร้อมกันนี้ทางด้านคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย